MAPSİS METAL; Uzman, güçlü insan kaynağı ve sürekli kendisini yenileyen teknolojik alt yapısı ile başta Havacılık ve Savunma Sanayileri olmak üzere tüm endüstriyel sektörler için metal ve metal olmayan ürünlerin üretilmesi kapsamında faaliyet göstermektedir. MAPSİS METAL olarak vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Yönetim Sistemleri ile tüm uygulanabilir ulusal, uluslararası düzeyde standart, yasal ve kamusal düzenlemelere uymayı, insana ve çevreye herhangi bir zarar vermemeyi, tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı ve memnuniyetini sağlamayı, tüm paydaşlarımızın güveni kazanmayı ve sürekli iyileştirme ilkesi ile hizmetlerimizin sürekliliğini ve bilgi güvenliğini sağlamayı saydamlık, tarafsızlık, değer katma ilkeleri ile her türlü endüstriyel ve kişisel haklarını korumayı amaçlıyoruz.

Çevre ve Enerji Politikası

MAPSİS Metal; Çevresel kirliliği önlemek, emisyonları azaltmak ve enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları etkin şekilde kullanmak, enerji ve çevre üzerindeki olumsuz etkimizi asgariye indirmek için;

 • Çevre ve Enerji ile ilgili uygulanabilir ulusal, uluslararası düzeyde yasal yükümlülükleri, standart gereksinimlerini, diğer şartları ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak yerine getirmeyi,
 • Her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirmek için gereken önlemleri almayı ve enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı, mevcut en iyi teknolojilere dayalı etkin çözümler ile hava, su, toprak kirliliğini ve gürültüyü azaltmayı,
 • Çevrenin Korunması, Enerji Verimliliği ve Doğal Kaynak kullanımının azaltılması için gerekli insan, teknoloji, altyapı, finans vb. kaynakları sağlamayı,
 • Sürdürülebilir kalkınma ilkesini destekleyecek faaliyetlerde bulunmayı, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, bioçeşitlilik gibi gelecek kuşakları etkileyecek konularda risk ve fırsatlara önem vermeyi, eylem planları ile ekosistemi korumayı,
 • Uluslararası ve yerel resmi kuruluşlar, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile iş birliğini sağlayarak, çevre koruma bilincini oluşturmaya çalışmayı, personelimizin verilen eğitimlerle Çevre ile ilgili bilinçlendirmesini ve çalışanlarımıza bireysel sorumluluk kazandırmayı,
 • Ürün ve projelerde tasarım aşamasından itibaren bütün süreçleri oluştururken enerji verimliliğini sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri dikkate almayı,
 • Sürdürülebilirlik ilkesi ile enerji ve çevre performansımızı sürekli olarak arttırmayı, sürekli gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,

Taahhüt eder.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

MAPSİS Metal; Faaliyetlerimizde sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı ilkesi ile iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek ve güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak amacıyla;

 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı ilkesiyle sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmayı,
 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı
 • Çalışma ortamındaki tehlike, risk ve ramak kala durumlarını tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • Güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışma alışkanlığının içselleştirildiği bir kültür oluşturmayı ve bunun için gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Hastalık, yaralanma, acil durum gibi can ve mal güvenliğine yönelik tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla sürekli iyileştirme çalışmaları yapmayı,
 • Çalışanların katılımıyla iş sağlığı ve güvenliği konusunda risk değerlendirmesi yapmak ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki yasal yükümlülüklere ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uymayı,

taahhüt ederiz.

Bilgi ve Veri Güvenliği Politikası

MAPSİS Metal; bilgi varlıklarının güvenliği ve kişisel verilerin korunması için uygun fiziksel ve elektronik ortamları oluşturmak, bilgi varlıklarının gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin; sürekliliğini ve kontrolünü sağlamak amacıyla;

 • Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik İlkeleri doğrultusunda bilgi varlıklarının süreç performanslarını ölçmek ve sürekli iyileştirerek yönetmeyi,
 • Bilgi güvenliği olaylarının ve iş sürekliliğini aksatacak durumlarının yol açabileceği muhtemel risk noktalarını tespit ederek bunların önüne geçebilmek için düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamayı,
 • Tabi olduğumuz ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
 • Bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla mevcut ve potansiyel riskleri tanımlamayı ve etkin bir bilgi güvenliği risk yönetim yaklaşımı ile bunları değerlendirmeyi,
 • Kişisel verileri hukuka uygun olarak işlemeyi ve muhafaza etmek için gerekli önlemleri almayı, anayasada öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmayı,

taahhüt eder.