1. Bölüm; Genel Hükümler

1.1.         Amaç

1.2.         Kapsam

1.3.         Politikalar Dokümanında Geçen Terimler

1.4.         Mapsis Metal Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası

 1. Bölüm; Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hususlar

2.1.         Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

2.1.1.      Kv’in Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan Tedbirler.

2.1.2.      Kv’in Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan Teknik Tedbirler

2.1.3.      Kv’in Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan İdari Tedbirler

2.1.4.      Kv’in Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek İçin Alınan Teknik Ve İdari Tedbirler

2.1.5.      Kv’in Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler

2.1.6.      Kv’in Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler

2.2.         Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması

2.2.1.      Kv’in Güvenli Ortamlarda Saklanması İçin Alınan Teknik Tedbirler:

2.2.2.      Kv’in Güvenli Ortamlarda Saklanması İçin Alınan İdari Tedbirler

2.2.3.      Kv’in Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

2.2.4.      Kv’in Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

2.3.         Kv Sahibinin Haklarının Gözetilmesi Ve Taleplerinin Değerlendirilmesi

2.4.         Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

2.5.         Çalışanların Kişisel Veri Farkındalıklarının Arttırılması Ve Denetimi

2.6.         İş Ortakları Ve Tedarikçilerin Kişisel Veri Farkındalıkların Arttırılması

 1. Bölüm; Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hususlar

3.1.         Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel Prensipler;

3.2.         Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi.

3.2.1.      Hukuka Ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

3.2.2.      Kişisel Verilerin Doğru Ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

3.2.3.      Belirli, Açık Ve Meşru Amaçlarla İşleme

3.2.4.      İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı Ve Ölçülü Olma

3.2.5.      Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

3.3.         Kvkk’nun 5. Maddesine Göre Kv’nin Sınırlı Olarak İşleme

3.4.         Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması Ve Bilgilendirilmesi

3.5.         Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

3.6.         Kişisel Verilerin Aktarılması

3.6.1.      Kişisel Verilerin Aktarılması

3.6.2.      Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

3.7.         Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

3.7.1.      Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

3.7.2.      Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

 1. Bölüm; Kişisel Verilerin Kategorizasyonu, İşlenme Amaçları Ve Saklanma Süreleri

4.1.         Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

4.2.         Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

4.3.         Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

 1. Bölüm; Kişisel Veri Sahiplerine İlişkin Kategorizasyon
 2. Bölüm; Kişisel Verilerin Aktarıldığı 3. Kişiler Ve Aktarılma Amaçları.
 3. Bölüm; Kvkk İşleme Şartlarına Dayalı Sınırlı Olarak İşlenmesi

7.1.         Kişisel Verilerin Ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

7.1.1.      Kişisel Verilerin İşlenmesi

7.1.2.      Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

 1. Bölüm; Coğrafi Lokasyon İçerisinde Ve İnternet Sitesi Ziyaretçileri Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri

8.1.         Bina, Tesis Giriş Ve İçerisinde Yürütülen Kamera İle İzleme Faaliyeti

8.1.1.      Kamera İle İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı

8.1.2.      Kvk Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası İle İzleme Faaliyeti Yürütülmesi

8.1.3.      Kamera İle İzleme Faaliyetinin Duyurulması

8.1.4.      Kamera İle İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı Ve Amaçla Sınırlılık

8.1.5.      Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

8.1.6.      Kamera İle İzleme Faaliyeti İle Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi.

8.1.7.      İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Erişim Ve Bu Bilgilerin Aktarımı

8.2.         Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi

8.3.         Ziyaretçi İnternet Erişimlerine İlişkin Kayıtların Saklanması

8.4.         Mapsis Metal Kurumsal İnternet Sitesi Ziyaretçileri

 1. Bölüm; Kişisel Verinin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Şartları.

9.1.         Kişisel Verileri Silme, Yok Etme Ve Anonimleştirme Yükümlülüğü

9.2.         Kişisel Verileri Silme, Yok Etme Ve Anonimleştirme Teknikleri

9.2.1.      Kişisel Verilerin Silinmesi Ve Yok Edilmesi Teknikleri..

9.2.2.      Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri..

 1. Bölüm; Veri Sahiplerinin Hakları, Bu Hakların Kullanılması Ve Değerlendirilmesi

10.1.       Veri Sahibinin Hakları Ve Bu Haklarını Kullanması

10.1.1.   Kişisel Veri Sahibinin Hakları

10.1.2.   Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

10.1.3.   Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

10.1.4.   Kişisel Veri Sahibinin Kvk Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

10.2.       Mapsis Metal’in Başvurulara Cevap Vermesi

10.2.1.   Mapsis Metal’in Başvurulara Cevap Verme Usulü Ve Süresi

10.2.2.   Mapsis Metal’in Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler

10.2.3.   Mapsis Metal’in, Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

 1. Bölüm; Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikasının Diğer Politikalarla Olan İlişkisi
 2. Bölüm; Mapsis Metal Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası Yönetişim Yapısı

1. BÖLÜM; GENEL HÜKÜMLER

 

1.1. maç

Bu Politikanın temel amacı, Mapsis Metal ve Havacılık Sanayi ve Anonim Şirketi  (bundan sonra MAPSİS METAL olarak ifade edilecektir) tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, şirket hissedarlarımız, şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır. Bu Politikalar ile MAPSİS METAL tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) kapsamında yerine getirilecek hususlar ortaya konulmakta, “KVKK” ile öngörülen düzenlemelere nasıl uyacağına ilişkin temel ilkeler belirlenmektedir.

 

1.2. Kapsam

Bu Politikalar, MAPSİS METAL olarak; ticari ilişkimiz olan tüm müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.  Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu Politikalar belirlenen Kurumsal Kişisel Verilerin Korunması Politikalarımızın, uygulama kapsamı KVK Politikamızın tamamı olabileceği gibi (örn. Ziyaretçimiz de olan Aktif müşterilerimiz gibi); yalnızca bir kısım hükümleri de (örn. Yalnızca Ziyaretçilerimiz gibi) olabilecektir.  Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

 

1.3. Politikalar Dokümanında Geçen Terimler

 1. Şirket: MAPSİS METAL Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hükmi şahsiyetini,
 2. İşyeri: Kurumun; 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 2. ve 3. maddesinde tanımlandığı şekliyle kayıt ve tescil edilen Genel Müdürlük ile Yurtiçinde faaliyet gösteren Şubeleri,
 3. Şirket Yönetimi: MAPSİS METAL Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Komitesi, Genel Müdür’ü,
 4. Bölüm: Genel Müdürlüğe bağlı destek fonksiyonlarını ve Direktörlüklere bağlı alt fonksiyonları,
 5. İnsan Kaynakları Bölümü: MAPSİS METAL İnsan Kaynakları Yönetiminden sorumlu birimi,
 6. Personel: Şirket’te 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tanımlanan tüm iş sözleşmeleri ile bağlı çalışanları,
 7. Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 8. Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 9. Çalışan Adayı: MAPSİS METAL’a herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler
 10. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 11. Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler ve çalışanlar.
 12. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.
 13. İş Birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri: Mapsis Metal’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler.
 14. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 15. Müşteri: MAPSİS METAL ile herhangi bir sözleşmeye dayalı ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler,
 16. Potansiyel Müşteri: Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler.
 17. Şirket Yetkilisi: Şirketimizin genel müdürünü ve diğer yetkili gerçek kişiler.
 18. Üçüncü Kişi: Şirketimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örn. Kefil, Refakatçi, Aile Bireyleri ve yakınlar)
 19. Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 20. Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 21. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 22. Ziyaretçi: Mapsis Metal’in sahip olduğu tüm coğrafi lokasyonlardaki fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.
 23. İş Sözleşmesi: 4857 Sayılı İş Kanunun 8. Maddesi çerçevesinde MAPSİS METAL Şirketi ile Personel veya özel iş ilişkisi kurulan diğer çalışanlar (İSG Mühendisi, İşyeri Hekimi, İşyeri hemşiresi gibi personel istihdamında alt işveren olarak OSGB ile, ya da temizlik, güvenlik, yemek gibi çeşitli hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasındaki Alt İşveren ile vb.) arasında yapılan sözleşmeyi, ifade eder.

 

1.4. MAPSİS METAL Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Kişisel verilerin korunması, MAPSİS METAL kurumsal şirket politikalarının en önemli öncelikler arasındadır. Bu konunun en önemli ilkesi ise MAPSİS METAL Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile yönetilen; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler ise, bu Politika’daki esaslarla yönetilmektedir.

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, MAPSİS METAL, işbu Politika ile yönetilen; müşterilerinin, potansiyel müşterilerinin, çalışan adaylarının, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerinin, iş birliği içinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir Şirket politikası haline getirmektedir. Bu kapsamda, ilgili yasal mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için MAPSİS METAL tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

 

Bu Politika’da kişisel verilerin işlenmesinde Mapsis Metal’in benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

2.BÖLÜM; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve  çalışma hayatını ilgilendiren diğer kanunlar, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğlerde yer alan ve halen yürürlükte olan veya ileride değiştirilecek olan hükümlerin, bu Politikalar dokümanında düzenlenmeyen konulara ilişkin olanları saklıdır.

 

2.1.1.  KV’in Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Tedbirler

MAPSİS METAL KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

 

2.1.2.  KV’in Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler

MAPSİS METAL tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • MAPSİS METAL organizasyonunda gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan kuruma özel teknik sistemlerle denetlenmektedir.
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.
 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

 

2.1.3.  KV’in Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler

MAPSİS METAL tarafından kişisel verilerin hukuka  uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
 • MAPSİS METAL tarafından yürütülen tüm faaliyetler detaylı olarak tüm fonksiyonel Bölümler özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili Bölümlerin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.
 • MAPSİS METAL fonksiyonel Bölümlerinin yürütmüş olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin 6698 Sayılı Kanun’un aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir fonksiyonel Bölüm ve yürütmüş olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir.
 • Fonksiyonel Bölümler bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili Bölümler özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler Şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.
 • MAPSİS METAL ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Mapsis Metal’in kurumsal iş talimatları, prosedürleri, yönetmelikleri ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülmektedir.

 

2.1.4.  KV’in Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

MAPSİS METAL, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre bütçe imkanları dahilinde teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 

2.1.5.  KV’in Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler

MAPSİS METAL tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı   erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
 • Fonksiyonel Bölümler bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

 

2.1.6.  KV’in Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari Tedbirler

MAPSİS METAL tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
 • Fonksiyonel Bölümler bazında hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak MAPSİS METAL içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
 • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 • MAPSİS METAL tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

 

2.2. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması

MAPSİS METAL, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

2.2.1.  KV’in Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler:

MAPSİS METAL tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.
 • Teknik konularda uzman personel istihdam edilmektedir.
 • Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.

 

2.2.2.  KV’in Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler

MAPSİS METAL tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Çalışanlar, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedirler.
 • MAPSİS METAL tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

 

2.2.3.  KV’in Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

MAPSİS METAL, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli periyodik ve örnekleme metoduyla denetimleri, BT Denetim, Uyum, Risk Yönetimi Yöneticiliği ve Finans Direktörlüğü ile KVK hakkında iç denetimlerini yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları MAPSİS METAL iş süreçlerinin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir. Yürütülen denetim sonuçları hakkında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu bilgilendirilmektedir.

 

2.2.4.  KV’in Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

MAPSİS METAL, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

 

2.3. KV Sahibinin Haklarının Gözetilmesi ve Taleplerinin Değerlendirilmesi

MAPSİS METAL, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, Bölümler arası iletişimle iç operasyonel işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak MAPSİS METAL Yönetimine iletmeleri durumunda MAPSİS METAL, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede (en geç otuz gün içinde) ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, MAPSİS METAL, tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  Kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel        verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri sahiplerinin hakları ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye iş bu Politikanın 10. Bölümünde yer verilmiştir.

 

2.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

KVK Kanunu ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlenildiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.  MAPSİS METAL Yönetimi tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, MAPSİS METAL Yönetimi tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve MAPSİS METAL bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

 

2.5.   Çalışanların Kişisel Veri Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi

MAPSİS METAL, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli bilgilendirme ve eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır. Mapsis Metal’in tüm fonksiyonel Bölümlerinin, mevcut çalışanlarının ve bir fonksiyonel Bölüm bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli oryantasyon eğitim sistemleri kurulmuştur. MAPSİS METAL Kurumsal Çalışma İlkelerinde yapılan düzenlemeler ile temel yükümlülükler konusunda Çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve yükümlendirme yapılmakta, Çalışma İlkelerinin yıllık elektronik inceleme ve test süreçleri ile farkındalığın devamlılığı temin edilmektedir.  Eğitim katılım durumu ilgili komitelere raporlanmaktadır. MAPSİS METAL bu doğrultuda ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte ve gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. MAPSİS METAL, ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.

 

2.6.   İş Ortakları ve Tedarikçilerin Kişisel Veri Farkındalıkların Arttırılması

MAPSİS METAL kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş ortaklarına yönelik eğitimler ve seminerler düzenlenmesini sağlamaktadır. Mapsis Metal’in iş ortaklarına yönelik yürütülen eğitimler periyodik olarak tekrarlanmakta, iş ortaklarının mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişiler ile çalışılmaktadır. Mapsis Metal’in iş ortaklarının kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik yürütülen eğitim sonuçları İnsan Kaynakları Bölümü tarafından MAPSİS METAL Üst Yönetimine raporlanmaktadır. MAPSİS METAL, bu doğrultuda ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte ve gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. MAPSİS METAL, ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.

3. BÖLÜM; KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

 

3.1.Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel Prensipler;

MAPSİS METAL, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir. Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

 

3.2. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

3.2.1.  Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

MAPSİS METAL; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda MAPSİS METAL, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

 

3.2.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

MAPSİS METAL; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. Örneğin, MAPSİS METAL tarafından; kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini düzeltme ve doğruluğunu teyit etmelerine yönelik sistem kurulmuştur.

 

3.2.3.Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

MAPSİS METAL, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. MAPSİS METAL, kişisel verileri sunmakta olduğu ürün ve hizmetler ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. MAPSİS METAL tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

 

3.2.4.İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

MAPSİS METAL, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

3.2.5.Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

MAPSİS METAL, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, MAPSİS METAL öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler MAPSİS METAL tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile MAPSİS METAL tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.

 

3.3. KVKK’nun 5. Maddesine Göre KV’nin Sınırlı Olarak İşleme

MAPSİS METAL, mevzuat hükümlerine uygun olarak kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası olan durumlarda işlemektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, iş bu Politikanın 10. Bölümünde yer verilmiştir.

 

3.4.Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi

MAPSİS METAL, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda MAPSİS METAL ve varsa temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye iş bu Politikanın 10. Bölümünde yer verilmiştir.  KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye iş bu Politikanın 10. Bölümünde yer verilmiştir

 

3.5.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

MAPSİS METAL tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.   KVK Kanunu’na uygun bir biçimde MAPSİS METAL tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 1. Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 2. Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ve Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara, aktarılabilmektedir.

 

3.6. Kişisel Verilerin Aktarılması

3.6.1. Kişisel Verilerin Aktarılması

MAPSİS METAL hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. MAPSİS METAL bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. MAPSİS METAL meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;
 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Mapsis Metal’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

 

3.6.2.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

MAPSİS METAL gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde ve Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

 

3.7. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

3.7.1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

MAPSİS METAL, hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini (KVK Kurulu tarafından öngörülen önlemleri de alarak) yurt dışında mukim üçüncü kişilere aktarabilmektedir. MAPSİS METAL tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır. MAPSİS METAL bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. MAPSİS METAL; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda kişisel verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir:

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • MAPSİS METAL hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
 • Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

 

3.7.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

MAPSİS METAL tarafından özel nitelikli kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler yurt dışına aktarılması durumunda Mapsis Metal gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir.

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti    ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde ve Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis,         tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının     planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan     kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında.

4.BÖLÜM; KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU, İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLANMA SÜRELERİ

KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir.

 

4.1.Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

MAPSİS METAL nezdinde, KVK Kanunu’nun 10.  maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Şirketimizin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak KVK Kanunu’nda başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyarak işbu Politika kapsamındaki süjelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
Kimlik Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Uyruk, Anne-Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi gibi bilgiler içeren Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, İkametgâh, Pasaport, Evlilik Cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler.
İletişim Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi bilgiler.
Lokasyon Verisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişisel veri sahibinin ürün ve hizmetlerimizi kullanımı sırasında veya çalışanlarımız ile iş birliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanlarının MAPSİS METAL araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler.
Müşteri Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler.
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Mapsis Metal’in ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler.
Müşteri İşlem Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler.
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler, kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.
İşlem Güvenliği Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz.
Risk Yönetimi Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenilen kişisel veriler.
Finansal Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Mapsis Metal’in kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler.
Özlük Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri.
Çalışan Adayı Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; MAPSİS METAL çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya MAPSİS METAL ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler.
Çalışan İşlem Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin işlenen kişisel veriler.
Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya MAPSİS METAL ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin performanslarının ölçülmesi ile kariyer gelişimlerinin MAPSİS METAL İnsan Kaynakları Politikası kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenilen kişisel veriler.
Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Çalışanlara veya MAPSİS METAL ile çalışma ilişkisi içerisinde olan diğer gerçek kişilere sunduğumuz ve sunacağımız yan-haklar ve menfaatlerin planlanması, bunlara hak kazanımla ilgili objektif kriterlerin belirlenmesi ve bunlara hak edişlerin takibi işin işlenen kişisel verileriniz.
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz.
Denetim ve Teftiş Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Mapsis Metal’in kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel verileriniz.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; 6698 Sayılı Kanunun 6.ıncı maddesinde belirtilen veriler.
Pazarlama Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler.
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

 

4.2.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

MAPSİS METAL, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından işlenmesi,
 • Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda öngörülmesi,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesidir.

 

Bu şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için MAPSİS METAL Yönetimi kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.  Yukarıda belirtilen koşullar altında; MAPSİS METAL kişisel verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki amaçlarla işleyebilmektedir:

 1. MAPSİS METAL tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda;
 • İş faaliyetlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Bayi/yetkili satıcı operasyonları, gümrük operasyonları, üretim ve/veya operasyonları süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Etkinlik yöntemi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Tedarik zinciri yönetiminin ve lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlaması ve icrası
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkililerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
 1. MAPSİS METAL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda;
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,
 • Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, müşterinin sigortalanma sürecinin oluşturulması ve takibi,
 1. MAPSİS METAL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kişisel veri sahiplerine önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda;
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Satış ve satış sonrası operasyonlar ile satın alma operasyonları,
 • Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
 1. MAPSİS METAL İnsan Kaynakları Politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda;
 • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
 • MAPSİS METAL İnsan Kaynakları Politikalarına uygun şekilde iş başvurularının değerlendirilmesi,
 • MAPSİS METAL çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Personel işe giriş-çıkış işlemlerinin yapılması,
 • Ücret-performans sürecinin değerlendirilmesi,
 • Ücret ve bordroların yönetilmesi,
 • Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirket içi atama-terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası,
 • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
 • Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi,
 • Yetenek – kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Diğer İnsan Kaynakları operasyonlarının yürütülmesi,
 1. Mapsis Metal’in ve MAPSİS METAL ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacı doğrultusunda;
 • Şirketin hukuk işlerinin takibi,
 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Şirketin’in tüm coğrafi lokasyonlarındaki yerleşkeler ve/veya tesislerin güvenliğinin temini,
 • Şirketin Bilgi Güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Şirketin Bilgi teknolojileri alt yapısının geliştirilmesi ve yönetilmesi,
 • Şirketin demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini,
 • Şirketin operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Şirketin Acil Durum Yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirketin üretim ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası.
 1. Mapsis Metal’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda;
 • MAPSİS METAL tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları, ürün/proje/imalat/yatırım kalite süreçleri ve operasyonları,
 • Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları
 • Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Mapsis Metal’in iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi.

gibi amaçlar olarak sıralanabilmektedir. Kişisel veri sahibinin açık rızasını vermemesi durumunda yukarıda amaca giren ilgili iş birimlerimizin tüm kişisel veri işleme faaliyetlerin yapılamaması değil; ilk paragrafta belirtilen kişisel veri sahibinin veri işlemeye yönelik açık rızasına gerek olmayan aynı amaç kapsamı içindeki kişisel veri işleme faaliyetlerinin dışında kalan ve bu amaca yönelmiş ilgili iş birimlerimizin kişisel veri işleme faaliyetlerinin yapılamayacağı anlamı çıkmalıdır.

 

4.3.Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklanmaktadır.  Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5.BÖLÜM; KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON

 

MAPSİS METAL tarafından, aşağıda sıralanan kişisel veri sahibi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle birlikte, işbu Politika’nın uygulama kapsamı müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerle sınırlıdır.  Çalışanlarımızın, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi faaliyetleri MAPSİS METAL Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında değerlendirilecektir.  MAPSİS METAL tarafından kişisel verileri işlenen kişilerin kategorileri yukarıda belirtilen kapsamda olmakla birlikte, bu kategorilerin dışında yer alan kişiler de KVK Kanunu kapsamında MAPSİS METAL’a taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de bu Politika kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.  Aşağıda işbu Politika kapsamında yer alan müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi, çalışan adayı, hissedar ve yönetim kurulu üyesi, iş birliği içerisinde olduğumuz kurumlardaki gerçek kişiler ve bu kişilerle ilişkili üçüncü kişiler kavramlarına açıklık getirilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Kategorisi Açıklaması
Müşteri MAPSİS METAL ile herhangi bir sözleşme ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Mapsis Metal’in sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler.
Potansiyel Müşteri Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler.
Ziyaretçi Mapsis Metal’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.
Üçüncü Kişi Mapsis Metal’in yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örn. Kefil, Refakatçi, Aile Bireyleri ve yakınlar) veya bu Politika ve MAPSİS METAL Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler.
Çalışan Adayı MAPSİS METAL’a herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler.
Şirket Hissedarı MAPSİS METAL‘un hissedarı gerçek kişiler.
Şirket Yetkilisi MAPSİS METAL Yönetim Kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler.
İş Birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri Mapsis Metal’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler.

 

Aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerin işlendiği detaylandırılmaktadır.

Kişisel Veri Kategori İlgili Kişisel Verinin İlişkili Olduğu Veri Sahibi Kategorisi
Kimlik Bilgisi Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, Üçüncü Kişi.
İletişim Bilgisi Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, Üçüncü Kişi.
Lokasyon Verisi Müşteri, Çalışan, İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları.
Müşteri Bilgisi Müşteri.
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Müşteri, Ziyaretçi, Çalışan Adayı, Üçüncü Kişi, İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri.
Müşteri İşlem Bilgisi Müşteri.
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Ziyaretçi, Şirket Yetkilileri, İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri.
İşlem Güvenliği Bilgisi Müşteri, Ziyaretçi, Üçüncü Kişi, Şirket Yetkilileri, İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri.
Risk Yönetimi Bilgisi Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, Üçüncü Kişi.
Finansal Bilgi Müşteri, Çalışan, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Şirket Hissedarı, İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri.
Özlük Bilgisi İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri.
Çalışan Adayı Bilgisi Çalışan Adayı, İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları.
Çalışan İşlem Bilgisi İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları.
Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları.
Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları.
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, Üçüncü Kişi.
Denetim ve Teftiş Bilgisi Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, Üçüncü Kişi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri.
Pazarlama Bilgisi Müşteri, Potansiyel Müşteri.
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, Üçüncü Kişi.

6. BÖLÜM; KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI 3. KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

 

MAPSİS METAL, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir. KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ( 3.bölüm, 3.5 maddesi) müşterilerin kişisel verilerini MAPSİS METAL iş ortaklarına, tedarikçilerine, iştiraklerine, MAPSİS METAL Hissedarlarına, Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine kişi kategorilerine aktarılabilir:. Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

Veri Aktarılabilecek Kişiler Tanımı Veri Aktarım Amacı
İş Ortağı Mapsis Metal’in ticari faaliyetlerini yürütürken şirketimizin ürün ve hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, ortak müşteri bağlılığı programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır. İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak.
Tedarikçi Mapsis Metal’in ticari faaliyetlerini yürütürken MAPSİS METAL Yönetiminin iş talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak MAPSİS METAL’a hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır. Mapsis Metal’in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Mapsis Metal’in tüm coğrafi lokasyonlarındaki iş birimlerine sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.
İştiraklerimiz MAPSİS METAL‘un hissedarı olduğu şirketler MAPSİS METAL‘un iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak .
Hissedarlarımız İlgili mevzuat hükümlerine göre MAPSİS METAL’un ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanması konusunda yetkili olan hissedarlarımız. İlgili mevzuat hükümlerine göre MAPSİS METAL ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak.
Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre MAPSİS METAL’dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.
Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümlerine göre MAPSİS METAL’dan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.

 

MAPSİS METAL tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda Politika’nın 2. ve 3. Bölümlerinde düzenlenmiş hususlara uygun olarak hareket edilmektedir.

 

7.BÖLÜM; KVKK İŞLEME ŞARTLARINA DAYALI SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ

 

MAPSİS METAL, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak işlediği kişisel veriler hakkında kişisel veri sahibini aydınlatmaktadır.

 

7.1. Kişisel Verilerin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

7.1.1.  Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda bu bölüm altında 7.1.2 Özel Nitelikli Kişisel Veriler Başlığı içerisinde yer alan şartlar uygulanır. MAPSİS METAL tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanununun 4. maddesinde belirtilen (Bkz. Bölüm 3.1) genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması; Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Kişisel verilerin elde edilme sebeplerine yönelik işleme amacının (birincil işleme)) dışındaki kişisel veri işleme faaliyetleri  (ikincil işleme) işbu başlığın (b), (c), (d) (e), (f), (g) ve (h)’de yer alan şartlardan en az biri aranmakta; bu şartlardan biri yok ise, MAPSİS METAL tarafından bu kişisel veri işleme faaliyetleri kişisel veri sahibinin bu işleme faaliyetlerine yönelik açık rızasına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.  Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, müşteri, potansiyel müşteri ve ziyaretçilerden ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.

 

 1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

 

 1. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması; Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örnek: MAPSİS METAL coğrafi lokasyonlarında veya Projelerinde baygınlık geçiren müşterinin kan grubu bilgisinin arkadaşları tarafından doktorlara verilmesi.

 

 1. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Örnek: MAPSİS METAL internet sitesinden ürün satın alan kişinin adres, isim ve bilgisinin alınması ve kargo şirketine verilmesi.

 

 1. Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi; Mapsis Metal’in veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örnek: Mahkeme kararıyla talep edilen bilgilerin mahkemeye sunulması.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi; Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir. Örnek: MAPSİS METAL internet sitesinden belli özelliklere sahip ürün ve hizmet satın almak istediğini belirten ve telefon numarasını yazan kişinin bu verileri artık onun açık rızası olmaksızın bu kapsamla sınırlı kalmak kaydıyla işlenebilir. Bu çerçevede ilgili özellikteki ürünü satmak isteyen kişiler herhangi bir rızaya ihtiyaç duymadan ilgili kişiye ulaşabileceklerdir.

 

 1. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması; Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örnek: İspat niteliği olan verilerin (satış sözleşmesinin, faturanın) saklanması ve gerekli olduğu anda kullanılması.

 

 1. Mapsis Metal’in Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması; Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örnek: Muhasebe tarafından şirket içi hesaplamalar yapılması amacıyla kişisel veri işlenmesi

 7.1.2.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 1. Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 2. Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

8.BÖLÜM; COĞRAFİ LOKASYON İÇERİSİNDE VE İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

MAPSİS METAL, tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVK Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir. Bu çerçevede tüm iş birimlerimizde güvenliğin sağlanması amacıyla, MAPSİS METAL binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla MAPSİS METAL tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır. Bu kapsamda MAPSİS METAL Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.

 

8.1.Bina, Tesis Giriş ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyeti

Bu bölümde Mapsis Metal’in kamera ile izleme sistemine ilişkin açıklamalar        yapılacak ve kişisel verilerin, gizliliğinin ve kişinin temel haklarının nasıl korumaya           alındığına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.  MAPSİS METAL, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

 

8.1.1. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı

MAPSİS METAL tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.

 

8.1.2.  KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi

MAPSİS METAL tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.  MAPSİS METAL, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, kanunlarda öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

 

8.1.3.Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması

MAPSİS METAL, tarafından KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır.  MAPSİS METAL, genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın (3. Bölüm,3.5 maddesi) yanı sıra AB’deki mehaz düzenlemelere uygun olarak kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; kurumsal internet sitemizde işbu Politika yayımlanmakta (çevrimiçi Politika düzenlemesi) ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır (yerinde aydınlatma).

 

8.1.4.Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

MAPSİS METAL, KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. MAPSİS METAL, tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

 

8.1.5.Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

MAPSİS METAL, tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

8.1.6.Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Mapsis Metal’in, kamera ile izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel verileri muhafaza süresi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri isimli 4.Bölüm, Madde 4.3.’de yer verilmiştir.

 

8.1.7. İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Erişim ve Bu Bilgilerin Aktarımı

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda MAPSİS METAL çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevlileri izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

 

8.2.Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi

MAPSİS METAL tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla, Mapsis Metal’in tüm coğrafi lokasyonlarındaki binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak, MAPSİS METAL binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da MAPSİS METAL nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte, ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

 

8.3. Ziyaretçi İnternet Erişimlerine İlişkin Kayıtların Saklanması

MAPSİS METAL tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla; Bina ve Tesislerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya MAPSİS METAL içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.  Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda MAPSİS METAL çalışanının erişimi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan MAPSİS METAL çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

 

8.4.MAPSİS METAL Kurumsal İnternet Sitesi Ziyaretçileri

MAPSİS METAL sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla site içerisindeki internet hareketlerini kaydedilmektedir. Şirketimizin yapmış olduğu bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar ilgili internet sitelerinin “MAPSİS METAL İnternet Sitesi Gizlilik Politikası” metinleri içerisinde yer almaktadır.

9.BÖLÜM; KİŞİSEL VERİNİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

 

MAPSİS METAL, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 

9.1.Kişisel Verileri Silme, Yok Etme ve Anonimleştirme Yükümlülüğü

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde MAPSİS METAL ‘ın kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda MAPSİS METAL ilgili yükümlülüğünü bu bölümde açıklanan yöntemlerle yerine getirmektedir.

 

9.2.   Kişisel Verileri Silme, Yok Etme ve Anonimleştirme Teknikleri

9.2.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

MAPSİS METAL ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. MAPSİS METAL tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 

 1. Fiziksel Olarak Yok Etme (Physical Destruction); Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.
 2. Yazılımdan Güvenli Olarak Silme (Secure Deletion Software); Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.
 3. Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme (Sending to a Specialist for Secure Deletion); MAPSİS METAL, bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

 

9.2.2.Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. MAPSİS METAL, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir. KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışında olacağından iş bu Politikanın 10. Bölümünde düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır.  Şirketimiz tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır.

 

 1. Maskeleme (Masking) : Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir. Örnek: Kişisel veri sahibinin tanımlanmasını sağlayan isim, TC Kimlik No vb. bilginin çıkartılması yoluyla kişisel veri sahibinin tanımlanmasının imkânsız hale geldiği bir veri setine dönüştürülmesi.
 2. Toplulaştırma (Aggregation) : Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir. Örnek: Müşterilerin yaşlarının tek tek göstermeksizin X yaşında Z kadar müşteri bulunduğunun ortaya konulması.
 3. Veri Türetme (Data Derivation) : Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örnek: Doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.
 4. Veri Karma (Data Shuffling, Permutation) : Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır. Örnek: Ses kayıtlarının niteliğinin değiştirilerek sesler ile veri sahibi kişinin ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

 

10. BÖLÜM; VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI, BU HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

MAPSİS METAL, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir ve Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

10.1.Veri Sahibinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

10.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istem ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

10.1.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK            Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda      yukarıda “Kişisel Veri Sahibinin Hakları” başlığı altında sıralanan haklarını ileri     süremezler:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, yukarıda “Kişisel Veri Sahibinin Hakları” başlığı altında sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

10.1.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri bu bölümün “Kişisel Veri Sahibinin Hakları” Başlığı altında sıralanan haklarına ilişkin taleplerini https://www.mapsismetal.com adresinde bulunan formunu      doldurarak, ıslak imzalı veya güvenli elektronik imzalı olarak MAPSİS METAL Yönetimine           iletebileceklerdir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün    değildir.  Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin                 olarak   kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel   vekâletname                 bulunmalıdır. Kişisel veri sahipleri, haklarını kullanmak için yapacakları başvuruda, yukarıda        bağlantı                 sağlanan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel        Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”nu dolduracaklardır. Bu formda yapılacak başvurunun yöntemi de         ayrıntılı bir          şekilde anlatılmaktadır.

 

10.1.4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi,      verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi              hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru           tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

 

10.2.Mapsis Metal’in Başvurulara Cevap Vermesi

10.2.1. Mapsis Metal’in Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, bu bölümün a. maddesinde “Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması” başlıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini MAPSİS METAL’a iletmesi durumunda MAPSİS METAL talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, MAPSİS METAL tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

10.2.2.  Mapsis Metal’in Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler

MAPSİS METAL, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. MAPSİS METAL, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

10.2.3.Mapsis Metal’in, Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

Mapsis Metal’in aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin     başvurusunu,    gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması
 • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
 • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

11.BÖLÜM; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ

 

MAPSİS METAL işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasların ilişkili olduğu Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda kaleme alınmış temel politikalar aşağıda belirtilmektedir. Bu politikaların Mapsis Metal’in diğer alanlarda yürüttüğü temel politikalarla da bağı kurularak, Mapsis Metal’in benzer amaçlarla farklı politika esaslarıyla işlettiği süreçler arasında harmonizasyon da sağlanmaktadır.

 

12.BÖLÜM; MAPSİS METAL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI YÖNETİŞİM YAPISI

 

MAPSİS METAL tarafından KVK Kanunu düzenlemelerine uygun hareket edilmesi ve Kişisel Verilerin Korunması ile İşlenmesi Politikası’nın yürürlüğünü sağlamak için yönetişim yapısı kurmuştur. MAPSİS METAL organizasyonunda işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları (Bölüm 11) yönetmek üzere Şirket üst yönetimin kararı gereğince “Kişisel Verilerin Korunması Komitesi” kurulmuştur. Bu komitenin görevleri aşağıda belirtilmektedir.

 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politikaları hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere MAPSİS METAL Genel Müdürünün onayına sunmak.
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak hususlarını MAPSİS METAL Genel Müdürünün onayına sunmak.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve yapılaması gerekenleri MAPSİS METAL Genel Müdürünün onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak.
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi konusunda şirket içerisinde ve şirketin iş birliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak.
 • Şirketin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini MAPSİS METAL Genel Müdürünün onayını sunmak.
 • Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler tasarlamak ve icra edilmesini sağlamak.
 • Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak.
 • Kişisel veri sahiplerinin; kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek.
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politikalardaki değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere MAPSİS METAL Genel Müdürünün onayına sunmak.
 • Kişisel Verilerin Korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Şirket içinde yapılması gerekenler konusunda MAPSİS METAL Genel Müdürüne tavsiyelerde bulunmak.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek.
 • MAPSİS METAL Genel Müdürünün kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.